Sjuksköterskornas etiska hjärta

Debatten om Lilla Erstagården

Lilla Erstagården har av TV 4s Kalla Fakta beskyllts för att vara en dödsklinik för barn därför att de avstår från att ge döende barn näring eller vätska.

Enligt sjuksköterskornas etiska kod ska vården inte förlänga onödigt lidande inför nära förestående död. Detta fastslås även av Socialstyrelsen. I palliativ vård bekräftar man livet och ser döden som en naturlig process som varken ska påskyndas eller fördröjas.

När till exempel näring orsakar lidande som kräkningar, smärta eller kramper är det korrekt att sätta ut eller minska mängden.

Sjuksköterskor som arbetar inom den palliativa vården för såväl barn som vuxna arbetar efter etiska och juridiska riktlinjer så väl som vetenskap och beprövad erfarenhet. De tar även ett personligt etiskt ansvar i omvårdnaden av döende personer. Media har ett viktigt uppdrag att kritiskt granska vården av människor i svåra och utsatta situationer.

Svensk sjuksköterskeförening uppmanar tillsammans med det etiska rådet Kalla Fakta-redaktionen att ta sitt etiska ansvar genom att göra detta på ett omsorgsfullt och balanserat sätt.