Stiftelsen Dagmar och Axel Bildts Donation

Stipendiet kan sökas av i Sverige verksamma legitimerade sjuksköterskor samt studerande som genomgår sjuksköterskeutbildning och som på grund av hälsoskäl är i behov av tillfällig vila och rekreation för att bibehålla eller återvinna hälsa och arbetsförmåga.

Ändamål och målgrupp

Stipendiet kan sökas av i Sverige verksamma legitimerade sjuksköterskor samt studerande som genomgår sjuksköterskeutbildning och som på grund av hälsoskäl är i behov av tillfällig vila och rekreation för att bibehålla eller återvinna hälsa och arbetsförmåga.

Avgränsningar

Stipendiet är avsett för vila och rekreation.

 • Stipendiet kan inte utgå till:
 • Studier
 • Personliga levnadsomkostnader eller täckande av inkomstbortfall
 • Semesterresor
 • Aktiviteter som bekostas av stat, kommun eller landsting, såsom till exempel läkarvård, tandvård och olika rehabiliteringsåtgärder.
 • Sjuksköterskor som uppnått pensionsålder (67 år och äldre) kan inte erhålla stipendiet.

 

Stipendiet kan inte heller användas till annan person än den sökanden.

Stiftelsens stipendiestyrelse har gått tillbaka till det ursprungliga ändamålet med stiftelsen. Det innebär att det inte är möjligt för sjuksköterskor som är pensionerade att erhålla stipendium.

Ansökan

Ansökningsblankett (öppnas i nytt fönster)

 • Ansökan om stipendium eller bidrag ska fyllas i på särskild ansökningsblankett.
 • Observera att det i ansökningen ska framgå vad Du som söker stipendium önskar använda stipendiet till (ange den typ av vila/rekreation Du är i behov av).
 • Om Du som söker är sjukskriven ska läkarintyg bifogas. Om läkarintyg inte kan lämnas ska skriftlig referens från behandlande läkare, eller annan professionell referensperson bifogas.
 • Ansökan måste alltid innehålla läkarintyg och/eller skriftlig referens.
 • Blanketten måste vara komplett ifylld för att behandlas av stiftelsens stipendiestyrelse. Det betyder att blankettens alla fält måste vara ifyllda samt att efterfrågade dokument ska bifogas.Sökanden som tilldelas stipendium ska till stipendiestyrelsen rapportera hur stipendiet använts, detta görs via återrapporteringsblankett som erhålls i samband med utskick av svarsbrev.
 • Om du inte har tillgång till skrivare kan du få en blankett hemskickad. Vänd dig då till Svenska Röda Korsets Infoservice på telefon 0771-19 95 00 eller e-post info@redcross.se

 

Skicka ansökan till:

Stiftelsen Dagmar och Axel Bildts donation, Svenska Röda Korset, Ekonomienheten,
Box 175 63, 118 91 Stockholm

Sista ansökningsdag

Ansökan ska vara stiftelsen tillhanda senast 1 februari, 1 maj respektive 31 oktober för att kunna tas upp till behandling vid stiftelsens stipendiestyrelses ordinarie sammanträden. Datum för poststämpel gäller. Besked om utdelning eller avslag meddelas samtliga sökande cirka 10 veckor efter respektive sista ansökningsdag.

Har du frågor?

Om du har frågor vänligen skicka e-post till: stipendier@redcross.se eller kontakta stiftelseansvarig på ekonomienheten vid Svenska Röda Korset, nås via växeln på telefonnummer: 08-452 46 00.

Välkommen med din ansökan!